js/JQuery Javascript实应用之联动菜单实现地区选择

一、实现原理:

通过父下拉列表框的onchange事件获取相应的数据填充到对应的子下拉列表框中。

二、步骤:

1、先在页面中写好需要实现联动的下拉列表
  1. <div class="area" id="areaWrap">
  2. <select name="province" id="province"></select>
  3. <select nam